Integritetspolicy

Policy avseende integritet och marknadsföring

Allmänt

Denna ”Integritetspolicy” avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Delikata Rätter i Stenungsund AB, org. nr 556830-5055, Klippan 216, 444 97 Svenshögen, e-mail: info@lattratt.com samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

– Integritetspolicyn gäller då Delikata Rätter tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Delikata Rätter, såsom besök på webbplats.

– Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Delikata Rätter i Stenungsund AB är personuppgiftsansvarig för Delikata Rätter i Stenungsund AB’s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

– För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

– Delikata Rätter i Stenungsund AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Delikata Rätter i Stenungsund AB, besöker Delikata Rätter i Stenungsund AB’s webbplats eller ett event som Delikata Rätter i Stenungsund AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Delikata Rätter i Stenungsund AB. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Delikata Rätter i Stenungsund AB och för att Delikata Rätter i Stenungsund AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

– Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Delikata Rätter i Stenungsund AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Delikata Rätters AB webbplats

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Delikata Rätter i Stenungsund AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Delikata Rätter i Stenungsund AB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Delikata Rätter i Stenungsund AB’s och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Delikata Rätter i Stenungsund AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, din interaktion med Delikata Rätter i Stenungsund AB samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Delikata Rätter i Stenungsund AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

I vissa fall kan Delikata Rätter i Stenungsund AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

– Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Delikata Rätter i Stenungsund AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Delikata Rätter i Stenungsund AB’s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

– Delikata Rätter i Stenungsund AB sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Delikata Rätter i Stenungsund AB.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

– Delikata Rätter i Stenungsund AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Delikata Rätter i Stenungsund AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

– Tredje part som Delikata Rätter i Stenungsund AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Delikata Rätter i Stenungsund AB’s och Delikata Rätter i Stenungsund AB’s samarbetspartners tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Delikata Rätter i Stenungsund AB’s avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

– Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Delikata Rätter i Stenungsund AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Delikata Rätter i Stenungsund AB’s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

– Delikata Rätter i Stenungsund AB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Delikata Rätter i Stenungsund AB’s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Delikata Rätter i Stenungsund AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

– Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

Ändring av integritetspolicy

– Delikata Rätter i Stenungsund AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Delikata Rätter i Stenungsund AB kommer att med rimlig varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Delikata Rätter i Stenungsund AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Delikata Rätter i Stenungsund AB.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Delikata Rätter i Stenungsund AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Dina rättigheter

– Delikata Rätter i Stenungsund AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

– Delikata Rätter i Stenungsund AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

– Du har rätt att av begära

– Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

– Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

– Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

– Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

– Delikata Rätter i Stenungsund AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

– Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

– Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

– Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@lattratt.com. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

– Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontaktinformation

– Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

DELIKATA RÄTTER I STENUNGSUND AB
Klippan 216
444 97 Svenshögen
info@lattratt.com